We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Title Units of measurement
S100 ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Salicylate mmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
SCC - antigène associé au carcinome épidermoïde ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Sélénocystéine (Sec) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Sérine (Ser) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Sérotonine µmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
sFlt-1 Soluble fms-like tyrosine kinase-1 pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
SHBG - Human sex hormone-binding globulin nmol/L, µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L, mg/L
Sodium (Na) mmol/L, mEq/L